Αρχική > Πλακάκια > μπάνιου ματ
 
Εκπτώσεις -27% στα Best Tiles, -19% στα Karag, -50% στα Keros, -27% στα Golden Blue.
-33% στα Νέα Δόμηση, -33% στα Ocean Blue, -31% στα La Casa.
skin_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg solid_stone_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg axis_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Skin  25x40  ε Solid Stone Axis  25x40  ε
14.9€/μ²  10.9€/μ² 14.9€/μ²  10.9€/μ² 15.5€/μ²  11.3€/μ²
desert_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg classico_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg campobello_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Desert  20x50  ε Classico  20x50  ε Campobello  20x50  ε
16.4€/μ²  12.0€/μ² 16.4€/μ²  12.0€/μ² 16.4€/μ²  12.0€/μ²
malaga_ocean_blue_2017_p1.jpg smart_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg smart_ocean_blue_2017_no2_p1.jpg
Malaga  25x50  ε Smart  25x50  ε Smart  25x50  ε
18.7€/μ²  12.5€/μ² 18.7€/μ²  12.5€/μ² 18.7€/μ²  12.5€/μ²
    #8.15τμ gris
oxford_ocean_blue_2017_p1.jpg parthenon_dam_2017_p1.jpg dolce_dam_2017_p1.jpg
Oxford  25x50  ε Πάρθενον  25x40 Ντόλτσε  25x40
19.3€/μ²  13.0€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ²
fiona_dam_2017_p1.jpg pascal_dam_2017_p1.jpg mar_dam_2017_p1.jpg
Φιόνα  25x40 Πάσκαλ  25x40 Μαρ  25x40
19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ²
beton_ocean_blue_2017_p1.jpg Tuareg_25x50_P1.jpg  
Beton  20x50  ε Tuareg  25x40  ε  
19.8€/μ²  13.3€/μ² 16.4€/μ²  13.3€/μ²  
iron_no2_p1.jpg iron_no1_p1.jpg niagara_p1.jpg
Iron  20x50  ε Iron  20x50  ε Niagara  25x33  ε
19.4€/μ²  13.4€/μ² 19.4€/μ²  13.4€/μ² 26.7€/μ²  13.4€/μ²
toronto_p1.jpg omega_p1.jpg nevada_no1_p1.jpg
Toronto  25x33  ε Omega  25x33  ε Nevada  20x50  ε
26.7€/μ²  13.4€/μ² 26.7€/μ²  13.4€/μ² 20.4€/μ²  14.1€/μ²
nevada_no2_p1.jpg Iron_25x50_P1.jpg nuance_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Nevada  20x50  ε Iron 20x50  ε Nuance  20x60  ε
20.4€/μ²  14.1€/μ² 17.7€/μ²  14.3€/μ² 19.8€/μ²  14.4€/μ²
grata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg ARESTA_25X50_P1.jpg Viva_25x50_P1.jpg
Grata  30x60  ε Aresta  25x50  ε Viva  25x50  ε
19.9€/μ²  14.5€/μ² 17.9€/μ²  14.5€/μ² 17.9€/μ²  14.5€/μ²
darwin_no2_p1.jpg darwin_no1_p1.jpg garden_25x40_no1_p1.jpg
Darwin  33.5x55 Darwin  33.5x55 Garden  25x40  ε
21.1€/μ²  14.6€/μ² 21.1€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ²
estrato_no1_p1.jpg estrato_no2_p1.jpg artec_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Estrato  20x60  ε Estrato  20x60  ε Artec  25x50  ε
21.5€/μ²  14.8€/μ² 21.5€/μ²  14.8€/μ² 20.2€/μ²  14.8€/μ²
cement_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg namibia_ocean_blue_2017_p1.jpg arles_ocean_blue_2017_no2_p1.jpg
Cement  30x60  ε Namibia  23.5x58  ε Arles  23.5x58 ε
20.5€/μ²  15.0€/μ² 22.6€/μ²  15.1€/μ² 22.6€/μ²  15.1€/μ²
arles_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg serdika_no1_p1.jpg icon_25x50_p1.jpg
Arles  23.5x58  ε Serdika  20x60  ε Icon  25x50  ε
22.6€/μ²  15.1€/μ² 18.9€/μ²  15.3€/μ² 34.3€/μ²  15.3€/μ²
serdika_no2_p1.jpg hangar_dam_2017_no1_p1.jpg hangar_dam_2017_no2_p1.jpg
Serdika  20x60  ε Χάνγκαρ  20x50  ε Χάνγκαρ  20x50  ε
18.9€/μ²  15.3€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ²
concrete_dam_2017_no1_p1.jpg concrete_dam_2017_no2_p1.jpg bayaz_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg
Κόνκριτ  20x50  ε Κόνκριτ  20x50  ε Bayaz  25x50
23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ² 21.5€/μ²  15.7€/μ²
kanapa_dam_2017_p1.jpg clouds_ocean_blue_2017_no2_p1.jpg clouds_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg
Κανάπα  20x50  ε Clouds  20x60 Clouds  20x60  ε
23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.7€/μ²  15.9€/μ² 23.7€/μ²  15.9€/μ²
concret_p1.jpg sahara_p1.jpg Metropoli_25x50_b_P1.jpg
Concret  20x60 Sahara  25x50  ε Metropoli  Pearl 20x50  ε
23.2€/μ²  16.0€/μ² 23.2€/μ²  16.0€/μ² 19.9€/μ²  16.1€/μ²
Metropoli_25x50_P1.jpg atrium_dam_2017_no1_p1.jpg atrium_dam_2017_no2_p1.jpg
Metropoli  Sand 20x50  ε Άτριουμ  20x60  ε Άτριουμ  20x60  ε
19.9€/μ²  16.1€/μ² 24.1€/μ²  16.1€/μ² 24.1€/μ²  16.1€/μ²
camargue_p1.jpg SMART_25X50_P1.jpg challet_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Camargue  20x50 Smart  25x50  ε Challet  30x60  ε
19.9€/μ²  16.1€/μ² 19.9€/μ²  16.1€/μ² 22.3€/μ²  16.3€/μ²
urban_no3_p1.jpg duncan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg traverten_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Urban  ε Duncan  30x60  ε Traverten  30x60
30x60  23.8€/μ²  16.4€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ²
45x90  38.1€/μ²  26.3€/μ²    
campobello_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg tanis_best_tiles_2017_2018_p1.jpg pax_no2_p1.jpg
Campobello  30x60  ε Tanis  20x60 Pax  24.2x68.5
22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 20.9€/μ²  16.9€/μ²
pax_no1_p1.jpg Portland_25x50_P1.jpg tennic_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Pax  24.2x68.5 Portland  20x50  ε Tennic  25x75
20.9€/μ²  16.9€/μ² 20.9€/μ²  16.9€/μ² 23.2€/μ²  17.0€/μ²
  22.9€/μ²  16.7€/μ²  
reality_25x50_no1_p1.jpg bronx_25x50_no1_p1.jpg tessile_no1_p1a.jpg
Reality  25x50  ε Bronx  25x50  ε Tessile  25x50  ε
34.3€/μ²  17.1€/μ² 34.3€/μ²  17.1€/μ² 34.3€/μ²  17.1€/μ²
bronx_25x50_no2_p1.jpg lisso-mate_1.jpg coven_no2_p1.jpg
Bronx  25x50  ε Lisso Mate 20x20  ε Coven  30x60  ε
34.3€/μ²  17.1€/μ² 26.0€/μ²  17.2€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
redstone_p1.jpg power_no1_p1.jpg land_20x50_no3_p1.jpg
Redstone  30x60  ε Power  20x60  ε Land  20x50  ε
35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
sintra_gris_no4_p1.jpg sintra_beige_no4_p1.jpg Look_mate_24x68_P1.jpg
Sintra  20x50  ε Sintra  20x50  ε Look Mate  24.2x68.5  ε
35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 21.8€/μ²  17.6€/μ²
#3τμ marengo, #3τμ line silver    
repriz_dam_2017_no1_p1.jpg repriz_dam_2017_no2_p1.jpg teqa_p1a.jpg
Ρεπρίζ  31.6x63.2 Ρεπρίζ  31.6x63.2 Teqa  20x60
26.7€/μ²  17.9€/μ² 26.7€/μ²  17.9€/μ² 26.7€/μ²  18.4€/μ²
code_no1_p1.jpg erebor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg NORSK_31X63_P1.jpg
Code  20x60  ε Erebor  30x60 Norsk  31.6x63.2  ε
26.7€/μ²  18.4€/μ² 26.0€/μ²  19.0€/μ² 23.9€/μ²  19.3€/μ²
caladan_best_tiles_2017_2018_p1.jpg utah_best_tiles_2017_2018_p1.jpg CONVERS_30X60_P1.jpg
Caladan  30x60  ε Utah  30x60  ε Convers  30x60  ε
26.7€/μ²  19.5€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ² 24.8€/μ²  20.1€/μ²
SAULCY_30X60_P1.jpg LAIA_30X80_P1.jpg civic_30x60_no2_p1.jpg
Saulcy  30x60 Laia  30x80  ε Civic  30x60  ε
24.8€/μ²  20.1€/μ² 24.9€/μ²  20.2€/μ² 41.1€/μ²  20.6€/μ²
Hangar_28x85_b_P1.jpg Hangar_28x85_P1.jpg artec_antislip_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg
Hangar Pearl  28x85  ε Hangar Ivory  28x85  ε Artec Antislip  30x60
25.9€/μ²  21.0€/μ² 25.9€/μ²  21.0€/μ² 28.9€/μ²  21.0€/μ²
romagnese_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg groove_best_tiles_2017_2018_p1.jpg cronos_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Romagnese  30x90 Groove  20x50 Cronos  30x60  ε
29.1€/μ²  21.2€/μ² 30.0€/μ²  21.9€/μ² 30.0€/μ²  21.9€/μ²
town_best_tiles_2017_2018_p1.jpg country_brick_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg nantes_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Town  30x60 Country brick  7x28 Nantes  25x60  ε
30.0€/μ²  21.9€/μ² 30.4€/μ²  22.2€/μ² 30.4€/μ²  22.2€/μ²
pier_dam_2017_no1_p1.jpg pier_dam_2017_no2_p1.jpg  
Πιέρ  30x60  ε Πιέρ  30x60  ε  
33.5€/μ²  22.4€/μ² 33.5€/μ²  22.4€/μ²  
seattle_25x70_no3_p1.jpg chelsea_no2_p1.jpg code_no2_p1.jpg
Seattle  25x70 Chelsea  25x70 Code  29.8x60
45.4€/μ²  22.7€/μ² 45.4€/μ²  22.7€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ²
quartz_p1.jpg antibes_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg novaterra_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Quartz  29.8x60 Antibes  33x60  ε Novaterra  33x60  ε
34.2€/μ²  23.6€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ²
milano_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg argila_p1.jpg navia_p1.jpg
Milano  20x20  ε Argila  25x80  ε Navia  30x90  ε
33.5€/μ²  24.4€/μ² 30.4€/μ²  24.6€/μ² 30.4€/μ²  24.6€/μ²
jardin_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg dulan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg habitat_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Jardin  30x60  ε Dulan  30x70  ε Habitat  30x70  ε
35.3€/μ²  25.8€/μ² 36.6€/μ²  26.7€/μ² 36.6€/μ²  26.7€/μ²
Meridien_33x100_P1.jpg hexagon_country_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg venetto_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Meridien 33.3x100  ε Hexagon country  20x23 Venetto  35x70  ε
34.9€/μ²  28.3€/μ² 39.7€/μ²  29.0€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ²
omega_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg venetto_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1a.jpg protos_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Omega  35x70  ε Venetto  35x70  ε Protos  35x70  ε
40.3€/μ²  29.4€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ²
protos_golden_blue_ceramica_2017_no2_p1.jpg queensland_dam_2017_no1_p1.jpg town_dam_2017_p1.jpg
Protos  35x70  ε Κουΐνσλαντ  30x90 Τάουν  30x90
40.3€/μ²  29.4€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ²
queensland_dam_2017_no2_p1.jpg leeds_dam_2017_no1_p1.jpg leeds_dam_2017_no2_p1.jpg
Κουΐνσλαντ  30x90 Λιντς  30x90  ε Λιντς  30x90  ε
44.6€/μ²  29.9€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ²
autumn_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg portland_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg calacata_grey_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Autumn  35x70 Portland  60x120 Calacata grey
43.4€/μ²  31.7€/μ² 44.6€/μ²  32.6€/μ² 58x118  49.6€/μ²  36.2€/μ²
    29x118  62.0€/μ²  45.3€/μ²
     

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg  

 

Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά, λευκόπαστα ή κοκκινόπαστα και γρανιτοπλακάκια ολόμαζα ή όχι.

 

Ολόμαζα ονομάζουμε τα πλακάκια που το υλικό τους εξωτερικά είναι το ίδιο και εσωτερικά. Βγαίνουν σε πολύ λίγες διαστάσεις (συνήθως 30Χ30 και 30Χ60) με περιορισμένες αποχρώσεις (συνήθως γήινες). Τα προτείνουμε για βιομηχανικά δάπεδα. Η παραδοχή το ότι αν σπάσει ή χτυπηθεί δεν θα το καταλαβαίνεις δεν ισχύει. Οι ρωγμές και τα χτυπήματα λερώνονται και μαυρίζουν. Δεν υπάρχουν ολόμαζα με σχέδια ή έντονα χρώματα.

 

Τα κεραμικά πλακάκια ψήνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' ότι τα γρανιτοπλακάκια. Τα γρανιτοπλακάκια περιέχουν ρινίσματα ορυκτού γρανίτη ενώ τα κεραμικά όχι.

 

Αντοχή: Υπάρχουν επιπλέον επεξεργασίες και παράγοντες που κάνουν τα πλακάκια παραπάνω ανθεκτικά όπως πάχος, επεξεργασία lappato, τεχνική ψησίματος και αρχικά υλικά. Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό αντοχής. Ο πιο εύκολος έλεγχος για την αντοχή είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το κόψει ο πλακάς σου. Ο πιο τυπικός έλεγχος είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το μετρήσει εργαστήριο. Η μέτρηση του εργοστασίου είναι ένα στοιχείο αλλά παρτίδα με παρτίδα μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν πολλά που θα ακούσετε χωρίς να μπορούν να αποδειχτούν ή χωρίς να γνωρίζει κανείς αν έχουν νόημα.

 

Για το πόσο αντιολησθιτικά είναι τα πλακάκια, υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό ολισθηρότητας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις μετρήσεις των εργοστασίων ή απλά με την αφή σας να κρίνετε ποιος βαθμός ολισθηρότητας σας ταιριάζει.

 

Ακόμα μπορεί να έχουν διαφορετικό τελείωμα (ρετιφικάτα ή όχι). Στα ρετιφικάτα ο αρμός είναι σε ευθεία με τα πλακάκια ενώ στα απλά δημιουργείτε μικρό αυλάκι. Η παραδοχή ότι στα ρετιφικάτα δεν μπαίνει αρμός είναι λάθος. Αρμό στα πλακάκια βάζουμε για να μην σπάσουν ή σηκωθούν στα δάπεδα. Αιτία μπορεί να είναι σεισμοί, συστολές και διαστολές. Σε μικρές επιφάνειες ή σε τοίχους μπορούμε να μην βάλουμε αρμό. Σε μεγάλες επιφάνειες, σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ο αρμός είναι απαραίτητος.

 

Σίγουρα το πλακάκι που μας αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά δάπεδα με μεγάλη καταπόνηση χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πλακάκια από ότι σε τοίχους, στα μπάνια ή σε εσωτερικά δάπεδα ήπιας χρήσης.

 

Το μπάνιο δεν είναι χώρος με μεγάλη καταπόνηση. Τα αντικείμενα και τα έπιπλα στο μπάνιο συνήθως τοποθετούνται μία φορά και μένουν σταθερά. Τα γρανιτοπλακάκια είναι μη απορροφητικά στην κάτω πλευρά τους οπότε χρειάζεστε πιο δυνατή κόλλα. Ακόμα δεν κόβονται εύκολα και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις σωστά φάλτσα. Στα γρανιτοπλακάκια δεν θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως στα κεραμικά. Οι ιδιότητες που έχουν τα γρανιτοπλακάκια όπως μεγάλη αντοχή, αντιπαγωτικά και μη απορροφητικά δεν βρίσκουν εφαρμογή στο μπάνιο. Για να αποφύγετε τα συνήθως αντιαισθητικά προφίλ και για να κάνει ο πλακάς σας καλύτερη δουλειά συστήνουμε κεραμικά πλακάκια για το μπάνιο σας.