Αρχική > Πλακάκια > μπάνιου ματ
 
Εκπτώσεις -27% στα Best Tiles, -19% στα Karag, -50% στα Keros, -27% στα Golden Blue.
-33% στα Νέα Δόμηση, -33% στα Ocean Blue, -31% στα La Casa.
skin_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg solid_stone_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg chalet_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Skin  25x40  ε Solid Stone  ε
Chalet  25x40  ε
14.9€/μ²  10.9€/μ² 14.9€/μ²  10.9€/μ² 14.9/μ²  10.9€/μ²
axis_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg classico_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg campobello_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Axis  25x40  ε Classico  20x50  ε Campobello  20x50  ε
15.5€/μ²  11.3€/μ² 16.4€/μ²  12.0€/μ² 16.4€/μ²  12.0€/μ²
desert_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg malaga_ocean_blue_2017_p1.jpg smart_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg
Desert  20x50  ε Malaga  25x50  ε Smart  25x50  ε
16.4€/μ²  12.0€/μ² 18.7€/μ²  12.5€/μ² 18.7€/μ²  12.5€/μ²
mar_dam_2017_p1.jpg parthenon_dam_2017_p1.jpg pascal_dam_2017_p1.jpg
Μαρ  25x40 Πάρθενον  25x40 Πάσκαλ  25x40
19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ²
dolce_dam_2017_p1.jpg fiona_dam_2017_p1.jpg beton_ocean_blue_2017_p1.jpg
Ντόλτσε  25x40 Φιόνα  25x40 Beton  20x50  ε
19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.6€/μ²  13.2€/μ² 19.8€/μ²  13.3€/μ²
iron_no2_p1.jpg iron_no1_p1.jpg omega_p1.jpg
Iron  20x50  ε Iron  20x50  ε Omega  25x33  ε
19.4€/μ²  13.4€/μ² 19.4€/μ²  13.4€/μ² 26.7€/μ²  13.4€/μ²
niagara_p1.jpg toronto_p1.jpg nevada_no1_p1.jpg
Niagara  25x33  ε Toronto  25x33  ε Nevada  20x50  ε
26.7€/μ²  13.4€/μ² 26.7€/μ²  13.4€/μ² 20.4€/μ²  14.1€/μ²
nevada_no2_p1.jpg Iron_25x50_P1.jpg grata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Nevada  20x50  ε Iron 20x50  ε Grata  30x60  ε
20.4€/μ²  14.1€/μ² 17.7€/μ²  14.3€/μ² 19.9€/μ²  14.5€/μ²
Viva_25x50_P1.jpg ARESTA_25X50_P1.jpg darwin_no1_p1.jpg
Viva  25x50  ε Aresta  25x50  ε Darwin  33.5x55
17.9€/μ²  14.5€/μ² 17.9€/μ²  14.5€/μ² 21.1€/μ²  14.6€/μ²
darwin_no2_p1.jpg garden_25x40_no1_p1.jpg estrato_no2_p1.jpg
Darwin  33.5x55 Garden  25x40  ε Estrato  20x60  ε
21.1€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ² 21.5€/μ²  14.8€/μ²
estrato_no1_p1.jpg artec_best_tiles_2017_2018_p1.jpg arles_ocean_blue_2017_no2_p1.jpg
Estrato  20x60  ε Artec  25x50  ε Arles  23.5x58 ε
21.5€/μ²  14.8€/μ² 20.2€/μ²  14.8€/μ² 22.6€/μ²  15.1€/μ²
arles_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg namibia_ocean_blue_2017_p1.jpg icon_25x50_p1.jpg
Arles  23.5x58  ε Namibia  23.5x58  ε Icon  25x50  ε
22.6€/μ²  15.1€/μ² 22.6€/μ²  15.1€/μ² 34.3€/μ²  15.3€/μ²
serdika_no2_p1.jpg serdika_no1_p1.jpg kanapa_dam_2017_p1.jpg
Serdika  20x60  ε Serdika  20x60  ε Κανάπα  20x50  ε
18.9€/μ²  15.3€/μ² 18.9€/μ²  15.3€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ²
decor gris εκτός αποθέματος decor gris εκτός αποθέματος  
bayaz_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg hangar_dam_2017_no1_p1.jpg hangar_dam_2017_no2_p1.jpg
Bayaz  25x50 Χάνγκαρ  20x50  ε Χάνγκαρ  20x50  ε
21.5€/μ²  15.7€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ²
concrete_dam_2017_no1_p1.jpg concrete_dam_2017_no2_p1.jpg clouds_ocean_blue_2017_no1_p1.jpg
Κόνκριτ  20x50  ε Κόνκριτ  20x50  ε Clouds  20x60  ε
23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.4€/μ²  15.7€/μ² 23.7€/μ²  15.9€/μ²
clouds_ocean_blue_2017_no2_p1.jpg concret_p1.jpg sahara_p1.jpg
Clouds  20x60 Concret  20x60 Sahara  25x50  ε
23.7€/μ²  15.9€/μ² 23.2€/μ²  16.0€/μ² 23.2€/μ²  16.0€/μ²
camargue_p1.jpg Metropoli_25x50_P1.jpg Metropoli_25x50_b_P1.jpg
Camargue  20x50 Metropoli  Sand 20x50  ε Metropoli  Pearl 20x50  ε
19.9€/μ²  16.1€/μ² 19.9€/μ²  16.1€/μ² 19.9€/μ²  16.1€/μ²
atrium_dam_2017_no2_p1.jpg atrium_dam_2017_no1_p1.jpg challet_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Άτριουμ  20x60  ε Άτριουμ  20x60  ε Challet  30x60  ε
24.1€/μ²  16.1€/μ² 24.1€/μ²  16.1€/μ² 22.3€/μ²  16.3€/μ²
urban_no3_p1.jpg campobello_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg traverten_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Urban  ε Campobello  30x60  ε Traverten  30x60  ε
30x60  23.8€/μ²  16.4€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ²
45x90  38.1€/μ²  26.3€/μ²    
tanis_best_tiles_2017_2018_p1.jpg duncan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg pax_no1_p1.jpg
Tanis  20x60 Duncan  30x60  ε Pax  24.2x68.5
22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 20.9€/μ²  16.9€/μ²
    decor mix εκτός αποθέματος
pax_no2_p1.jpg Portland_25x50_P1.jpg tennic_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Pax  24.2x68.5 Portland  20x50  ε Tennic  25x75
20.9€/μ²  16.9€/μ² 20.9€/μ²  16.9€/μ² 23.2€/μ²  17.0€/μ²
  gris εκτός αποθέματος  
tessile_no1_p1a.jpg bronx_25x50_no1_p1.jpg bronx_25x50_no2_p1.jpg
Tessile  25x50  ε Bronx  25x50  ε Bronx  25x50  ε
34.3€/μ²  17.1€/μ² 34.3€/μ²  17.1€/μ² 34.3€/μ²  17.1€/μ²
reality_25x50_no1_p1.jpg lisso-mate_1.jpg sintra_gris_no4_p1.jpg
Reality  25x50  ε Lisso Mate 20x20  ε Sintra  20x50  ε
34.3€/μ²  17.1€/μ² 26.0€/μ²  17.2€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
    #3τμ marengo, #3τμ line silver
land_20x50_no3_p1.jpg sintra_beige_no4_p1.jpg coven_no2_p1.jpg
Land  20x50  ε Sintra  20x50  ε Coven  30x60  ε
35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
redstone_p1.jpg power_no1_p1.jpg Look_mate_24x68_P1.jpg
Redstone  30x60  ε Power  20x60  ε Look Mate  24.2x68.5  ε
35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 21.8€/μ²  17.6€/μ²
    grafito εκτός αποθέματος
repriz_dam_2017_no1_p1.jpg repriz_dam_2017_no2_p1.jpg teqa_p1a.jpg
Ρεπρίζ  31.6x63.2 Ρεπρίζ  31.6x63.2 Teqa  20x60
26.7€/μ²  17.9€/μ² 26.7€/μ²  17.9€/μ² 26.7€/μ²  18.4€/μ²
code_no1_p1.jpg erebor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg NORSK_31X63_P1.jpg
Code  20x60  ε Erebor  30x60 Norsk  31.6x63.2  ε
26.7€/μ²  18.4€/μ² 26.0€/μ²  19.0€/μ² 23.9€/μ²  19.3€/μ²
    decor cream, cream, grey
    εκτός αποθέματος
caladan_best_tiles_2017_2018_p1.jpg utah_best_tiles_2017_2018_p1.jpg CONVERS_30X60_P1.jpg
Caladan  30x60  ε Utah  30x60  ε Convers  30x60  ε
26.7€/μ²  19.5€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ² 24.8€/μ²  20.1€/μ²
SAULCY_30X60_P1.jpg artec_antislip_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg Hangar_28x85_b_P1.jpg
Saulcy  30x60 Artec Antislip  30x60 Hangar Pearl  28x85  ε
24.8€/μ²  20.1€/μ² 28.9€/μ²  21.0€/μ² 25.9€/μ²  21.0€/μ²
Hangar_28x85_P1.jpg romagnese_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg town_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Hangar Ivory  28x85  ε Romagnese  30x90  ε Town  30x60
25.9€/μ²  21.0€/μ² 29.1€/μ²  21.2€/μ² 30.0€/μ²  21.9€/μ²
cronos_best_tiles_2017_2018_p1.jpg groove_best_tiles_2017_2018_p1.jpg country_brick_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Cronos  30x60  ε Groove  20x50 Country brick  7x28
30.0€/μ²  21.9€/μ² 30.0€/μ²  21.9€/μ² 30.4€/μ²  22.2€/μ²
nantes_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg pier_dam_2017_no1_p1.jpg pier_dam_2017_no2_p1.jpg
Nantes  25x60  ε Πιέρ  30x60  ε Πιέρ  30x60  ε
30.4€/μ²  22.2€/μ² 33.5€/μ²  22.4€/μ² 33.5€/μ²  22.4€/μ²
chelsea_no2_p1.jpg seattle_25x70_no3_p1.jpg code_no2_p1.jpg
Chelsea  25x70 Seattle  25x70 Code  29.8x60
45.4€/μ²  22.7€/μ² 45.4€/μ²  22.7€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ²
quartz_p1.jpg antibes_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg novaterra_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Quartz  29.8x60 Antibes  33x60  ε Novaterra  33x60  ε
34.2€/μ²  23.6€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ²
milano_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg argila_p1.jpg navia_p1.jpg
Milano  20x20  ε Argila  25x80  ε Navia  30x90  ε
33.5€/μ²  24.4€/μ² 30.4€/μ²  24.6€/μ² 30.4€/μ²  24.6€/μ²
jardin_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg dulan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg habitat_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Jardin  30x60  ε Dulan  30x70  ε Habitat  30x70  ε
35.3€/μ²  25.8€/μ² 36.6€/μ²  26.7€/μ² 36.6€/μ²  26.7€/μ²
Meridien_33x100_P1.jpg protos_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg venetto_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1a.jpg
Meridien 33.3x100  ε Protos  35x70  ε Venetto  35x70  ε
34.9€/μ²  28.3€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ²
venetto_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg protos_golden_blue_ceramica_2017_no2_p1.jpg town_dam_2017_p1.jpg
Venetto  35x70  ε Protos  35x70  ε Τάουν  30x90
40.3€/μ²  29.4€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ²
queensland_dam_2017_no2_p1.jpg queensland_dam_2017_no1_p1.jpg leeds_dam_2017_no2_p1.jpg
Κουΐνσλαντ  30x90 Κουΐνσλαντ  30x90 Λιντς  30x90  ε
44.6€/μ²  29.9€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ² 44.6€/μ²  29.9€/μ²
leeds_dam_2017_no1_p1.jpg autumn_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg portland_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Λιντς  30x90  ε Autumn  35x70  ε Portland  60x120  ε
44.6€/μ²  29.9€/μ² 43.4€/μ²  31.7€/μ² 44.6€/μ²  32.6€/μ²
calacata_grey_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg    
Calacata grey

58x118  49.6€/μ²  36.2€/μ²

 29x118  
 
     

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg  

 

Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά, λευκόπαστα ή κοκκινόπαστα και γρανιτοπλακάκια ολόμαζα ή όχι.

 

Ολόμαζα ονομάζουμε τα πλακάκια που το υλικό τους εξωτερικά είναι το ίδιο και εσωτερικά. Βγαίνουν σε πολύ λίγες διαστάσεις (συνήθως 30Χ30 και 30Χ60) με περιορισμένες αποχρώσεις (συνήθως γήινες). Τα προτείνουμε για βιομηχανικά δάπεδα. Η παραδοχή το ότι αν σπάσει ή χτυπηθεί δεν θα το καταλαβαίνεις δεν ισχύει. Οι ρωγμές και τα χτυπήματα λερώνονται και μαυρίζουν. Δεν υπάρχουν ολόμαζα με σχέδια ή έντονα χρώματα.

 

Τα κεραμικά πλακάκια ψήνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' ότι τα γρανιτοπλακάκια. Τα γρανιτοπλακάκια περιέχουν ρινίσματα ορυκτού γρανίτη ενώ τα κεραμικά όχι.

 

Αντοχή: Υπάρχουν επιπλέον επεξεργασίες και παράγοντες που κάνουν τα πλακάκια παραπάνω ανθεκτικά όπως πάχος, επεξεργασία lappato, τεχνική ψησίματος και αρχικά υλικά. Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό αντοχής. Ο πιο εύκολος έλεγχος για την αντοχή είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το κόψει ο πλακάς σου. Ο πιο τυπικός έλεγχος είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το μετρήσει εργαστήριο. Η μέτρηση του εργοστασίου είναι ένα στοιχείο αλλά παρτίδα με παρτίδα μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν πολλά που θα ακούσετε χωρίς να μπορούν να αποδειχτούν ή χωρίς να γνωρίζει κανείς αν έχουν νόημα.

 

Για το πόσο αντιολησθιτικά είναι τα πλακάκια, υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό ολισθηρότητας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις μετρήσεις των εργοστασίων ή απλά με την αφή σας να κρίνετε ποιος βαθμός ολισθηρότητας σας ταιριάζει.

 

Ακόμα μπορεί να έχουν διαφορετικό τελείωμα (ρετιφικάτα ή όχι). Στα ρετιφικάτα ο αρμός είναι σε ευθεία με τα πλακάκια ενώ στα απλά δημιουργείτε μικρό αυλάκι. Η παραδοχή ότι στα ρετιφικάτα δεν μπαίνει αρμός είναι λάθος. Αρμό στα πλακάκια βάζουμε για να μην σπάσουν ή σηκωθούν στα δάπεδα. Αιτία μπορεί να είναι σεισμοί, συστολές και διαστολές. Σε μικρές επιφάνειες ή σε τοίχους μπορούμε να μην βάλουμε αρμό. Σε μεγάλες επιφάνειες, σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ο αρμός είναι απαραίτητος.

 

Σίγουρα το πλακάκι που μας αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά δάπεδα με μεγάλη καταπόνηση χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πλακάκια από ότι σε τοίχους, στα μπάνια ή σε εσωτερικά δάπεδα ήπιας χρήσης.

 

Το μπάνιο δεν είναι χώρος με μεγάλη καταπόνηση. Τα αντικείμενα και τα έπιπλα στο μπάνιο συνήθως τοποθετούνται μία φορά και μένουν σταθερά. Τα γρανιτοπλακάκια είναι μη απορροφητικά στην κάτω πλευρά τους οπότε χρειάζεστε πιο δυνατή κόλλα. Ακόμα δεν κόβονται εύκολα και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις σωστά φάλτσα. Στα γρανιτοπλακάκια δεν θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως στα κεραμικά. Οι ιδιότητες που έχουν τα γρανιτοπλακάκια όπως μεγάλη αντοχή, αντιπαγωτικά και μη απορροφητικά δεν βρίσκουν εφαρμογή στο μπάνιο. Για να αποφύγετε τα συνήθως αντιαισθητικά προφίλ και για να κάνει ο πλακάς σας καλύτερη δουλειά συστήνουμε κεραμικά πλακάκια για το μπάνιο σας.