Αρχική > Καμπίνες > σταθερά panel
 
Έκπτωση -13% στα Ideal Standard, -15% στα Devon, -18% στα Aquarelle, -8% στα Karag.
 
free1_kampina_karag_p1.jpg walkin_p1.jpg diaxoristiko_wdi_wd_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Free 1 Walk In W Iwis Walk-in WDI & WD
70x185  115€ 106 6mm    68-70x185  167 137 70x185  205€ 174
140x200 289€ 266 10mm 138-139x220  388 318 90x200  270€ 229
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Devon
walkin_f_p1.jpg walk_in_p1.jpg diaxoristiko_iw_iwp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Walk In F Walk in Iwis Walk-in IW & IWP
70x185  219€ 180 80x180  181€ 100x200  310€ 263
140x220  389€ 319 διαθέσιμη για ειδικές κατασκευές 140x30x200  540€ 459
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Devon
SYNERGY_L6220EO_toixo_P1a.jpg walkin_ws_p1.jpg walkin_wo_p1.jpg
Synergy Walk In WS Walk In WO
70x202.5  307.72€ 267 67-69x185  333€ 273 67-69x185  333€ 273
160x202.5  389.01 338 137-139x220  503€ 412 137-139x220  503€ 412
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
eleythero_diaxoristiko_if_ifp_me_stathero_ifpp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg walkin_3_kampina_karag_p1.jpg walkin_wfo_p1.jpg
Iwis Walk-in IF & IFP & IFPP WalkIn 3 Walk In WFO
100x200  330€ 280 108x200 319€ 293 68-70x70x185  358€ 294
30x140x30x200  730€ 620 168x200 399€ 367 98-100x140x220  613€ 502
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   4 τύποι γυαλιών
walkin_wf_p1.jpg SYNERGY_L6220EO_P1a.jpg walkin_fo_p1.jpg
Walk In WF Synergy Walk In FO
68-70x70x185  358€ 294 70x202.5  351.66 305 70x185  374€ 307
98-100x140x220  613€ 502 160x202.5  432.95 376 140x220  544€ 446
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   4 τύποι γυαλιών
walkin_fs_p1.jpg walkin_2_kampina_karag_p1.jpg SYNERGY_L6220EO_L6228EO_toixo_P1.jpg
Walk In FS WalkIn 2 Synergy
70x185  374€ 307 70+70x200 390€ 359 30x70x202.5  420.93 365
140x220  544€ 446 80+140x200 489€ 450€ 30x160x202.5  502.22 436
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
free3_kampina_karag_p1.jpg walkin_4_kampina_karag_p1.jpg walkin_fss_p1.jpg
Free 3 WalkIn 4 Walk In FSS
148.5+30x195 399€ 367 70x90x200 439€ 404 70x185  499€ 409
  90x140x200 519€ 477 140x220  669€ 549
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
walkin_foo_p1.jpg walkin_wsp_p1.jpg walkin_wop_p1.jpg
Walk In FOO Walk In WSP Walk In WOP
70x185  499€ 409 67-69x68-70x185  512€ 420 67-69x68-70x185  512€ 420
140x220  669€ 549 137-139x98-100x220  767€ 628 137-139x98-100x220  767€ 628
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
diaxoristiko_side_panel_is_isp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg sinthesi_diaxoristikou_iw_iwp_me_stathero_wdi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg SYNERGY_L6220EO_L6228EO_P1a.jpg
Iwis Walk-in IS & ISP Iwis Walk-in IW & IWP & WDI Synergy
100x70x200  510€ 433 70+100x200  560€ 475€ 30x70x202.5 578.08€ 501
140x90x30x200  755€ 642 90+140x30x200  810€ 688€ 30x160x202.5 659.37 572
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon  
SYNERGY_L6220EO_L6220EO_P1b.jpg SYNERGY_L6220EO_s1_P1.jpg  
Synergy Synergy  
70+70x202.5  626.94 544 70+70x30x202.5 740.15 642  
160+160x202.5  789.52 686 160+160x30x202.5 902.73 784  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις