Αρχική > Νιπτήρες > επίπλων
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -43%, -48% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Serel,
-40% στα ProBagno, τιμές εκποίησης στα Keramag.
renova-221165_1.jpg venus56_probagno_p1.jpg vega55_probagno_p1.jpg
Renova Nr.1  Venus 56 Vega 55
45x34        270645               26€ εξ. διαστ.  56x42x16Y εξ. διαστ.  55x50x17Y
65x48x14h 221165  111.9€ 43.4€ εσ. διαστ.  40x24x10.5B εσ. διαστ.  50x33x11B
  65€ 39€ 73€ 44€
venus65_probagno_p1.jpg export-60_1.jpg export-70_1.jpg
Venus 65 Export  56-0061 Export  56-0071
εξ. διαστ.  65x43x16Y 60x45 70x45
εσ. διαστ.  44x25x11B 78.7€ 48.8€ 84.9€ 52.6€
75€ 45€    
vega65_probagno_p1.jpg flat_1.jpg dax_1.jpg
Vega 65 Flat Dax
εξ. διαστ.  65x50x17Y 17-2280  60x45   86.1€ 53.4€ 56-6146  60x45  98.4€ 61.0€
εσ. διαστ.  50x33x11B 27-7315  60x40   98.4€ 64.0€ 56-9146  90x45  157.4€ 97.6€
88€ 53€ 17-0221  75x45  108.2€ 67.1€ 56-1046  100x46  159.9€ 99.1€
  17-9068  90x45  141.5€ 87.7€  
  17-1046 101x46.5 196.8€ 122.0€  
LT813_P1.jpg tempo-e066901-mo_1.jpg dia_1.jpg
LT813 Tempο Dia  17-5041
min 55x51x21h  108.24€ 62€ 61x45x14h  96.29 67.40€ 56x45
max 105x51x21.5h 218.94€ 124€ 81.5x45x14h  137.52 96.30€ 110.7€  68.6€
65, ε-χαλ 75,85,95    
Isik-45_P1.jpg slim9032_probagno_p1.jpg venus75_probagno_p1.jpg
Isik 45 Slim 9032 Venus 75
45x28x10.5h εξ. διαστ.  55x33x15Y εξ. διαστ.  75x49x20Y
121.77€  69€ εσ. διαστ.  32x22x12B εσ. διαστ.  48x29x13B
  115€ 69€ 118€ 71€
slim9048_probagno_p1.jpg onda_1.jpg vega75_probagno_p1.jpg
Slim 9048
Onda Vega 75
εξ. διαστ.  42x42x18Y 27-4041 60x40  120.5€ 74.7€ εξ. διαστ.  75x50x17Y
εσ. διαστ.  30.5x26x12B 17-4060 60x46  145.1€ 90.0€ εσ. διαστ.  50x32x11B
120€ 72€ 17-4075 75x46  172.2€ 106.8€ 129€ 77€
   17-4090 90x46  203.0€ 125.9€  
city_mcity36_p1.jpg connect-space-e132201_1.jpg active-t054001_1.jpg
City Connect Space Active Softmood  T054001
50x40x18h MCITY83  90€ 77€ 45x25x13h 45x25x15h
60x45x18h MCITY82  105€ 89€ 110.42  77.30€ 115.57  80.90€
80x45x18h MCITY36  145€ 123€ με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά  
urban_35060_p1.jpg chic60_probagno_p1.jpg LT7506-60_P1.jpg
Urban  35060 Chic 60 LT7506-60
60x35x15.5h εξ. διαστ.  60x46x17.5Y 60x47x18h
95€ 81€ εσ. διαστ.  43x27x12B 146.37€  83€
  138€ 83€
slim_3039_p1.jpg export-80_1.jpg venus85_probagno_p1.jpg
Slim Export  56-0081 Venus 85
60x46x17h  3001  98€ 83€ 80x45 εξ. διαστ.  85x48x20Y
80x46x16.5h  3035  120€ 102€ 134.1€  83.1€ εσ. διαστ.  48x29x14B
100x46x16.5h  3037  150€ 128€   143€ 86€
120x46x16.5h  3039  230€ 196€    
LF1041_P1.jpg vega85_probagno_p1.jpg tonic-k086601_1.jpg
LF1041 Vega 85 Tonic II  K086601
60x46x13.5h εξ. διαστ.  85x50x17Y 46x31x14.5h
166.05 εσ. διαστ.  50x33x11B 130.63 91.40€
  151€ 91€
hera65_probagno_p1.jpg LT7506-70_P1.jpg export-101_1.jpg
Hera 65 LT7506-70 Export  56-0101
εξ. διαστ.  65x45x17Y 75x47x18h 101x53
εσ. διαστ.  47x26x9.5B 169.74€  97€ 159.9€  99.1€
160€ 96€
 
tesi-t350901_1.jpg lara80_probagno_p1.jpg chic75_probagno_p1.jpg
Tesi II Lara 80 Chic 75
52.5x37.5x16.5h 144.71 101.30 εξ. διαστ.  80x42x11Y εξ. διαστ.  75x46x17.5Y
62x45x16.5h 175.67 123.00€ εσ. διαστ.  49x29x7B εσ. διαστ.  44.5x23x12B
82.5x45x16.5h 258.33 180.80€ 170€ 102€ 175€ 105€
LT7506-80_P1.jpg urban_35080_p1.jpg Isik-60_P1.jpg
LT7506 Urban  35080
Isik 60
81x47x18h 80x35x15.5h 60x34x14h
195.57€  111€ 130€ 111€ 195.57€  111€
    χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
vega100_probagno_p1.jpg connect-space-e132301_1.jpg Isik-70_P1.jpg
Vega 100 Connect Space  E132301 Isik 70 με υπερχείλιση
εξ. διαστ.  100x50x17Y 50x38x17.5h 71x44x16.5h
εσ. διαστ.  50x32x11B 168.02 117.60€ 207.87€  118€
193€ 116€
χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
hera80_probagno_p1.jpg venus106_probagno_p1.jpg jolly_probagno_p1.jpg
Hera 80 Venus 106 Jolly
εξ. διαστ.  80x45x17Y εξ. διαστ.  106x51x20Y εξ. διαστ.  91x48x13Y
εσ. διαστ.  59x26x11.5B εσ. διαστ.  53x31.5x14B εσ. διαστ.  54x33x8.5B
196€ 118€ 198€ 119€ 205€ 123€
tonic-k086801_1.jpg LT7506-90_P1.jpg strada-k078901_1.jpg
Tonic II  K086801 LT7506-90 Strada
52x41x15h 91x47x18h 70x45x15h 191.02  133.70€
180.30 126.20€ 233.57€  133€ 1#80x45x15h 207.64  145.30€

  90x45x15h 248.25  173.80€
chic90_probagno_p1.jpg chic90l_probagno_p1.jpg Isik-85_P1.jpg
Chic 90 Chic 90L Isik 85
εξ. διαστ.  90x46x17.5Y εξ. διαστ.  90x46x17.5Y 84.5x44x16.5h
εσ. διαστ.  46.5x27x12B εσ. διαστ.  47x26x12B 244.77€  140€
225€ 135€ 225€ 135€ χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
hera100_probagno_p1.jpg LT7506-100_P1.jpg connect-space-e132801_1.jpg
Hera 100 LT7506-100 Connect Space
εξ. διαστ.  100x45x17Y 101x47x18h 70x38x17.5h
εσ. διαστ.  65x26.5x11.5B 257.07€  146.5€ 213.59 149.50€
244€ 146€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά
connect-space-e132601_1.jpg Isik-100_P1b.jpg ventuno_t001901_1.jpg
Connect Space Isik 100 Ventuno
60x38x17.5h 100x44x16.5h 70x54x17h  241.92 169.30€
213.59 149.50€ 270.60€  154€ 100x54x17h  437.47 306.20€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία  
  G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€  
LF1045_P1.jpg tonic-k086201_1.jpg active-t054901_1.jpg
LF1045 Tonic II Active Softmood
100x46x13.5h 61.5x49  253.46 177.40€ 64x46x17h  256.56  179.60€
330.87 81.5x49  318.80 223.20€ 84x46x17h  346.39  242.50€
  101.5x49  452.04 316.40€ 104x46x17h  487.38  341.20€
strada-k079001_1.jpg chic120_probagno_p1.jpg connect-space-e132901_1.jpg
Strada  K079001 Chic 120 Connect Space  E132901
101x45.5x15h εξ. διαστ.  120x46x17.5Y 80x38x17.5h
257.73  180.40€ εσ. διαστ.  50x29x13B 311.92 218.30€
  350€ 210€
Isik-120_P1.jpg dea-t044801_1.jpg tesi-t350801_1.jpg
Isik 120 Dea Tesi II  T350801
120x44x16.5h 60x50x17h 334.61 234.20€ 102.5x45x16.5h
442.80 80x54x17h 545.29 381.70€ 392.67€ 274.90€
χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία 100x54x17h 792.98 555.10€  
G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€    
strada-k079101_1.jpg daylight-k072701_1.jpg daylight-k072801_1.jpg
Strada  K079101 Daylight Daylight  K072801
121x45.5x15h 70x49x15.2h  534.94 374.50€ 100x50x16h
454.67 318.30€ 80x50x15.2h  561.41 393.00€ 629.98 441.00€
tonic-k087001_1.jpg ventuno_t002001_1.jpg daylight-k072901_1.jpg
Tonic II  K087001 Ventuno T002001 Daylight  K072901
120x50x17h 130x54x19.5h 130x51x16h
640.09 448.10€ 702.67 491.90€ 891.06 623.70€