Αρχική > Νιπτήρες > επίπλων
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -43%, -48% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Serel,
-40% στα ProBagno, τιμές εκποίησης στα Keramag.
renova-221165_1.jpg venus56_probagno_p1.jpg vega55_probagno_p1.jpg
Renova Nr.1  Venus 56 Vega 55
45x34        270645-5             26€ εξ. διαστ.  56x42x16Y εξ. διαστ.  55x50x17Y
65x48x14h 221165-1 111.9€ 43.4€ εσ. διαστ.  40x24x10.5B εσ. διαστ.  50x33x11B
  65€ 39€ 73€ 44€
venus65_probagno_p1.jpg export-60_56-0061_p1.jpg vega65_probagno_p1.jpg
Venus 65 Export  56-0061 Vega 65
εξ. διαστ.  65x43x16Y 60x45 εξ. διαστ.  65x50x17Y
εσ. διαστ.  44x25x11B 64€ 53€ εσ. διαστ.  50x33x11B
75€ 45€   88€ 53€
export-70_56-0071_p1.jpg flat_17-2280_p1.jpg LT813_P1.jpg
Export  56-0071 Flat LT813
70x45 17-2280  60x45   70€ 58€ min 55x51x21h  108.24€ 62€
69€ 57€ 1#6249110815  61x36   124€ 64€  max 105x51x21.5h 218.94€ 124€

17-0221  75x45  88€ 73€ 65, 75, 85, 95

17-9068  90x45  115€ 95€  
  17-1046 101x46.5 160€ 133€  
dax_56-6146_p1.jpg tempo-e066901-mo_1.jpg slim9032_probagno_p1.jpg
Dax Tempο Slim 9032
56-6146  60x45       88€ 66€ 61x45x14h  96.29 67.40€ εξ. διαστ.  55x33x15Y
56-8046  80x46       96€ 80€ 81.5x45x14h  137.52 96.30€ εσ. διαστ.  32x22x12B
56-9146  90x45    128€ 106€   115€ 69€
56-1046  100x46  130€ 108€    
Isik-45_P1.jpg venus75_probagno_p1.jpg slim9048_probagno_p1.jpg
Isik 45 Venus 75 Slim 9048
45x28x10.5h εξ. διαστ.  75x49x20Y εξ. διαστ.  42x42x18Y
121.77€  69€ εσ. διαστ.  48x29x13B εσ. διαστ.  30.5x26x12B
  118€ 71€ 120€ 72€
dia_17-5041_p1.jpg vega75_probagno_p1.jpg city_mcity36_p1.jpg
Dia  17-5041 Vega 75 City
56x45 εξ. διαστ.  75x50x17Y 50x40x18h MCITY83  90€ 77€
90€  75€ εσ. διαστ.  50x32x11B 60x45x18h MCITY82  105€ 89€
  129€ 77€ 80x45x18h MCITY36  145€ 123€
connect-space-e132201_1.jpg active-t054001_1.jpg onda_17-4060_p1.jpg
Connect Space Active Softmood  T054001 Onda
45x25x13h 45x25x15h 27-4041 60x40    98€ 81€
110.42  77.30€ 115.57  80.90€ 17-4060 60x46   118€ 98€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά   17-4075 75x46  140€ 116€
     17-4090 90x46  165€ 137€
urban_35060_p1.jpg chic60_probagno_p1.jpg LT7506-60_P1.jpg
Urban  35060 Chic 60 LT7506-60
60x35x15.5h εξ. διαστ.  60x46x17.5Y 60x47x18h
95€ 81€ εσ. διαστ.  43x27x12B 146.37€  83€
  138€ 83€
slim_3039_p1.jpg venus85_probagno_p1.jpg LF1041_P1.jpg
Slim Venus 85 LF1041
60x46x17h  3001  98€ 83€ εξ. διαστ.  85x48x20Y 60x46x13.5h
80x46x16.5h  3035  120€ 102€ εσ. διαστ.  48x29x14B 166.05
100x46x16.5h  3037  150€ 128€ 143€ 86€
120x46x16.5h  3039  230€ 196€    
export-80_56-0081_p1.jpg vega85_probagno_p1.jpg tonic-k086601_1.jpg
Export  56-0081 Vega 85 Tonic II  K086601
80x45 εξ. διαστ.  85x50x17Y 46x31x14.5h
109€  90€ εσ. διαστ.  50x33x11B 130.63 91.40€
  151€ 91€
hera65_probagno_p1.jpg LT7506-70_P1.jpg tesi-t350901_1.jpg
Hera 65 LT7506-70 Tesi II
εξ. διαστ.  65x45x17Y 75x47x18h 52.5x37.5x16.5h 144.71 101.30
εσ. διαστ.  47x26x9.5B 169.74€  97€ 62x45x16.5h 175.67 123.00€
160€ 96€
82.5x45x16.5h 258.33 180.80€
lara80_probagno_p1.jpg chic75_probagno_p1.jpg
export-101_56-0101_p1.jpg
Lara 80 Chic 75 Export  56-0101
εξ. διαστ.  80x42x11Y εξ. διαστ.  75x46x17.5Y 101x53
εσ. διαστ.  49x29x7B εσ. διαστ.  44.5x23x12B 130€  108€
170€ 102€ 175€ 105€  
LT7506-80_P1.jpg urban_35080_p1.jpg Isik-60_P1.jpg
LT7506 Urban  35080
Isik 60
81x47x18h 80x35x15.5h 60x34x14h
195.57€  111€ 130€ 111€ 195.57€  111€
    χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
vega100_probagno_p1.jpg connect-space-e132301_1.jpg Isik-70_P1.jpg
Vega 100 Connect Space  E132301 Isik 70 με υπερχείλιση
εξ. διαστ.  100x50x17Y 50x38x17.5h 71x44x16.5h
εσ. διαστ.  50x32x11B 168.02 117.60€ 207.87€  118€
193€ 116€
χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
hera80_probagno_p1.jpg venus106_probagno_p1.jpg  
Hera 80 Venus 106  
εξ. διαστ.  80x45x17Y εξ. διαστ.  106x51x20Y  
εσ. διαστ.  59x26x11.5B εσ. διαστ.  53x31.5x14B  
196€ 118€ 198€ 119€  
tonic-k086801_1.jpg LT7506-90_P1.jpg strada-k078901_1.jpg
Tonic II  K086801 LT7506-90 Strada
52x41x15h 91x47x18h 70x45x15h 191.02  133.70€
180.30 126.20€ 233.57€  133€ 80x45x15h 207.64  145.30€

  90x45x15h 248.25  173.80€
chic90_probagno_p1.jpg chic90l_probagno_p1.jpg Isik-85_P1.jpg
Chic 90 Chic 90L Isik 85
εξ. διαστ.  90x46x17.5Y εξ. διαστ.  90x46x17.5Y 84.5x44x16.5h
εσ. διαστ.  46.5x27x12B εσ. διαστ.  47x26x12B 244.77€  140€
225€ 135€ 225€ 135€ χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία
    G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€
hera100_probagno_p1.jpg LT7506-100_P1.jpg connect-space-e132801_1.jpg
Hera 100 LT7506-100 Connect Space
εξ. διαστ.  100x45x17Y 101x47x18h 70x38x17.5h
εσ. διαστ.  65x26.5x11.5B 257.07€  146.5€ 213.59 149.50€
244€ 146€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά
connect-space-e132601_1.jpg Isik-100_P1b.jpg ventuno_t001901_1.jpg
Connect Space Isik 100 Ventuno
60x38x17.5h 100x44x16.5h 70x54x17h  241.92 169.30€
213.59 149.50€ 270.60€  154€ 100x54x17h  437.47 306.20€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία  
  G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€  
LF1045_P1.jpg tonic-k086201_1.jpg active-t054901_1.jpg
LF1045 Tonic II Active Softmood
100x46x13.5h 61.5x49  253.46 177.40€ 64x46x17h  256.56  179.60€
330.87 81.5x49  318.80 223.20€ 84x46x17h  346.39  242.50€
  101.5x49  452.04 316.40€ 104x46x17h  487.38  341.20€
strada-k079001_1.jpg chic120_probagno_p1.jpg connect-space-e132901_1.jpg
Strada  K079001 Chic 120 Connect Space  E132901
101x45.5x15h εξ. διαστ.  120x46x17.5Y 80x38x17.5h
257.73  180.40€ εσ. διαστ.  50x29x13B 311.92 218.30€
  350€ 210€
Isik-120_P1.jpg dea-t044801_1.jpg tesi-t350801_1.jpg
Isik 120 Dea Tesi II  T350801
120x44x16.5h 60x50x17h 334.61 234.20€ 102.5x45x16.5h
442.80 80x54x17h 545.29 381.70€ 392.67€ 274.90€
χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία 100x54x17h 792.98 555.10€  
G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€    
strada-k079101_1.jpg daylight-k072701_1.jpg daylight-k072801_1.jpg
Strada  K079101 Daylight Daylight  K072801
121x45.5x15h 70x49x15.2h  534.94 374.50€ 100x50x16h
454.67 318.30€ 80x50x15.2h  561.41 393.00€ 629.98 441.00€
tonic-k087001_1.jpg ventuno_t002001_1.jpg daylight-k072901_1.jpg
Tonic II  K087001 Ventuno T002001 Daylight  K072901
120x50x17h 130x54x19.5h 130x51x16h
640.09 448.10€ 702.67 491.90€ 891.06 623.70€