Αρχική > Νιπτήρες > επίπλων
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -43%, -48% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Serel,
-40% στα ProBagno, τιμές εκποίησης στα Keramag.
renova-221165_1.jpg venus56_probagno_p1.jpg vega55_probagno_p1.jpg
Renova Nr.1  Venus 56 Vega 55
45x34        270645-5             26€ εξ. διαστ.  56x42x16Y εξ. διαστ.  55x50x17Y
65x48x14h 221165-1 111.9€ 43.4€ εσ. διαστ.  40x24x10.5B εσ. διαστ.  50x33x11B
  65€ 39€ 73€ 44€
venus65_probagno_p1.jpg export-60_56-0061_p1.jpg vega65_probagno_p1.jpg
Venus 65 Export  56-0061 Vega 65
εξ. διαστ.  65x43x16Y 60x45 εξ. διαστ.  65x50x17Y
εσ. διαστ.  44x25x11B 64€ 53€ εσ. διαστ.  50x33x11B
75€ 45€   88€ 53€
export-70_56-0071_p1.jpg flat_17-2280_p1.jpg LT813_P1.jpg
Export  56-0071 Flat LT813
70x45 17-2280  60x45   70€ 58€ min 55x51x21h  108.24€ 62€
69€ 57€ 1#6249110815  61x36   124€ 64€  max 105x51x21.5h 218.94€ 124€

17-0221  75x45  88€ 73€ 65, 75, 85, 95

17-9068  90x45  115€ 95€  
  17-1046 101x46.5 160€ 133€  
dax_56-6146_p1.jpg Isik-45_P1.jpg slim9032_probagno_p1.jpg
Dax Isik 45 Slim 9032
56-6146  60x45       88€ 66€ 45x28x10.5h εξ. διαστ.  55x33x15Y
56-8046  80x46       96€ 80€ 121.77€  69€ εσ. διαστ.  32x22x12B
56-9146  90x45    128€ 106€ έως εξάντληση αποθεμάτων
115€ 69€
56-1046  100x46  130€ 108€    
tempo-e066901_1.jpg venus75_probagno_p1.jpg slim9048_probagno_p1.jpg
Tempo Venus 75 Slim 9048
61x45x14h E066801 80.37€ 70€ εξ. διαστ.  75x49x20Y εξ. διαστ.  42x42x18Y
81.5x45x14h E066901 114.78€ 100€ εσ. διαστ.  48x29x13B εσ. διαστ.  30.5x26x12B
  118€ 71€ 120€ 72€
dia_17-5041_p1.jpg vega75_probagno_p1.jpg city_mcity36_p1.jpg
Dia  17-5041 Vega 75 City
56x45 εξ. διαστ.  75x50x17Y 50x40x18h MCITY83  90€ 77€
90€  75€ εσ. διαστ.  50x32x11B 60x45x18h MCITY82  105€ 89€
  129€ 77€ 80x45x18h MCITY36  145€ 123€
connect-space-e132201_1.jpg urban_35060_p1.jpg onda_17-4060_p1.jpg
Connect Space Urban  35060 Onda
45x25x13h 60x35x15.5h 27-4041 60x40    98€ 81€
92.17 80€ 95€ 81€ 17-4060 60x46   118€ 98€
με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά   17-4075 75x46  140€ 116€
    17-4090 90x46  165€ 137€
slim_3039_p1.jpg chic60_probagno_p1.jpg LT7506-60_P1.jpg
Slim Chic 60 LT7506-60
60x46x17h  3001  98€ 83€ εξ. διαστ.  60x46x17.5Y 60x47x18h
80x46x16.5h  3035  120€ 102€ εσ. διαστ.  43x27x12B 146.37€  83€
100x46x16.5h  3037  150€ 128€ 138€ 83€
120x46x16.5h  3039  230€ 196€    
venus85_probagno_p1.jpg LF1041_P1.jpg export-80_56-0081_p1.jpg
Venus 85 LF1041 Export  56-0081
εξ. διαστ.  85x48x20Y 60x46x13.5h 80x45
εσ. διαστ.  48x29x14B 166.05 109€  90€
143€ 86€

vega85_probagno_p1.jpg tonic-k086601_1.jpg hera65_probagno_p1.jpg
Vega 85 Tonic II  K086601 Hera 65
εξ. διαστ.  85x50x17Y 46x31x14.5h εξ. διαστ.  65x45x17Y
εσ. διαστ.  50x33x11B 109.56€ 95€ εσ. διαστ.  47x26x9.5B
151€ 91€   160€ 96€
LT7506-70_P1.jpg lara80_probagno_p1.jpg tesi-t350901_1.jpg
LT7506-70 Lara 80 Tesi II
75x47x18h εξ. διαστ.  80x42x11Y 52.5x37.5x16.5h 120.78€ 105
169.74€  97€ εσ. διαστ.  49x29x7B 62.5x45x16.5h 146.63 128€
  170€ 102€ 82.5x45x16.5h 215.63 188€
chic75_probagno_p1.jpg
export-101_56-0101_p1.jpg
LT7506-80_P1.jpg
Chic 75 Export  56-0101 LT7506
εξ. διαστ.  75x46x17.5Y 101x53 81x47x18h
εσ. διαστ.  44.5x23x12B 130€  108€ 195.57€  111€
175€ 105€
 
urban_35080_p1.jpg vega100_probagno_p1.jpg hera80_probagno_p1.jpg
Urban  35080 Vega 100 Hera 80
80x35x15.5h εξ. διαστ.  100x50x17Y εξ. διαστ.  80x45x17Y
130€ 111€ εσ. διαστ.  50x32x11B εσ. διαστ.  59x26x11.5B
  193€ 116€ 196€ 118€
Isik-70_P1.jpg venus106_probagno_p1.jpg connect-space-e132301_1.jpg
Isik 70 με υπερχείλιση Venus 106 Connect Space  E132301
71x44x16.5h εξ. διαστ.  106x51x20Y 50x38x17.5h
207.87€  118€ εσ. διαστ.  53x31.5x14B 140.24€ 122€
χωρίς βαλβίδα στην συσκευασία 198€ 119€
G9803-D βαλβ. με καπ. πορσελάνης 22.2€ 12.6€    
tonic-k086801_1.jpg LT7506-90_P1.jpg chic90_probagno_p1.jpg
Tonic II  K086801 LT7506-90 Chic 90
52x41x15h 91x47x18h εξ. διαστ.  90x46x17.5Y
151.22€ 132€ 233.57€ 133€ εσ. διαστ.  46.5x27x12B
    225€ 135€
chic90l_probagno_p1.jpg strada-k078901_1.jpg hera100_probagno_p1.jpg
Chic 90L Strada Hera 100
εξ. διαστ.  90x46x17.5Y 70x45x15h K078701 160.21 139€ εξ. διαστ.  100x45x17Y
εσ. διαστ.  47x26x12B 80x45x15h K078801 174.15 152€ εσ. διαστ.  65x26.5x11.5B
225€ 135€ 90x45x15h K078901 208.21 181€ 244€ 146€
LT7506-100_P1.jpg connect-space-e132601_1.jpg connect-space-e132801_1.jpg
LT7506-100 Connect Space Connect Space E132801 E132701
101x47x18h 60x38x17.5h 70x38x14.5h
257.07€  146.5€ 178.28€ 155€ 178.28€ 155€
  με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά
connect-air_e027401_1.jpg LF1045_P1.jpg ventuno_t001901_1.jpg
Connect Air LF1045 Ventuno
54x38x11.5h E029601 178.78 155€ 100x46x13.5h 70x54x17h T001701 202.90 177€
64x46x13.5h E028901 196.65 171€ 330.87 100x54x17h T001901 366.91 319€
84x46x13.5h E027901 301.88 263€    
104x46x13.5h E027401 362.25 315€    
tonic-k086201_1.jpg strada-k079001_1.jpg chic120_probagno_p1.jpg
Tonic II Strada  K079001 Chic 120
61.5x49 K083701 212.58€ 185€ 101x45.5x15h εξ. διαστ.  120x46x17.5Y
81.5x49 K083901 267.38€ 233€ 216.16 188€ εσ. διαστ.  50x29x13B
101.5x49 K086201 379.13 330€   350€ 210€
connect-space-e132901_1.jpg tesi-t350801_1.jpg strada-k079101_1.jpg
Connect Space  E132901 Tesi II  T350801 Strada  K079101
80x38x17.5h 102.5x45x16.5h 121x45.5x15h
260.35 227€ 327.75 285€ 381.33 332€
tonic-k087001_1.jpg connect-air_e027201_1.jpg ventuno_t002001_1.jpg
Tonic II  K087001 Connect Air  E027201 Ventuno T002001
120x50x17h 134x46x13.5h 130x54x19.5h
536.85 467€ 569.25 495€ 589.33 513€